Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Zaranatalyx.com

I. Úvodní ustanovení

Mým přáním je, aby mé produkty, služby i případné konzultace byly pro Vás přínosem, aby čas strávený na mých webových stránkách byl pro Vás příjemný, orientace na webovém rozhraní jednoduchá a proces nákupu srozumitelný.

Proto jsem pro Vás sepsala tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti Vás, jakožto Kupujícího a Zuzany Zary Zaharowské, jakožto Prodávajícího a platí pro všechny služby (vzdělávací akce, kurzy, online kurzy, relaxace i meditace), popřípadě nabízené zboží, prezentované na e-shopu webu www.zaranatalyx.com , provozovaného:

Zuzana Zaharowská
se sídlem: L. Váchy 147
IČO: 04240120

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu Ochrana osobních údajů, která naleznete ZDE.

Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupující je povinen seznámit se nejen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Všeobecné podmínky

II. Definice pojmů

Prodávající: Zara Natalyx (Zuzana Zaharowská), IČO: , se sídlem: ve Zlíně, L. Váchy 147, 76001

Kontakt na prodávajícího:
Pro obecné informace, objednávání, reklamace: email zaranatalyx@zaranatalyx.com – TOHLE SE BUDE MUSET S NOVOU ADRESOU PŘEDĚLAT
Písemně: Korespondenční adresa: Zuzana Zaharowská, ve Zlíně, L. Váchy 147, 76001

Telefonicky: 420 732108391

Kupující: Spotřebitel (osoba), která má zájem o předmět koupě prezentovaný na webových stránkách www.zaranatalyx.com , který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupujícím / spotřebitelem může být fyzická či právnická osoba. Účastník nabízených služeb a zboží je zároveň Kupujícím.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro prodej zboží, výrobků a služeb Prodávajícího, uzavřených s Kupujícím prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku v rámci webových stránek prodávajícího.

Kupní smlouva je sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím e-shopu a je uzavřena ve chvíli, kdy ode mě obdržíte potvrzení Objednávky. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena, aniž by se Kupující a Prodávající museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní:
na základě objednávky učiněné na webových stránkách www.zaranatalyx.com vyplněním potřebných údajů Kupujícím
prostřednictvím emailové komunikace přes email zaranatalyx@zaranatalyx.com
prostřednictvím telefonické komunikace na tel.

Před odesláním Objednávky je Vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně opravit chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko “Objednat”.

O obdržení objednávky budete informování emailem zaslaným na Vámi zadanou Vaši elektronickou adresu. Součástí tohoto emailu jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Doručením potvrzením o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena.

Prodávající neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Kupujícímu způsobena v souvislosti s používáním a výpadkem služeb webového rozhraní. Dále Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese žádnou odpovědnost za následky a škody plynoucí z využívání informací z webového rozhraní.

Na webovém rozhraní je podrobný popis nabízených služeb, popřípadě produktů, co služba zahrnuje, komu je určena a v jakým způsobem je poskytována.
Veškerá prezentace zboží, výrobků a služeb umístěná na webovém rozhraní Prodávajícího je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, výrobků, služeb. Ustanovení § 1731 a §1732 občanského zákoníku se nepoužije. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě písemné dohody se mnou odeslané na moji elektronickou adresu.

Rozhodný právní řád, použitý jazyk

Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém, popřípadě anglickém jazyce.
Právní vztah se řídí českým právním řádem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména českým Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění pozdějších předpisů.

III. Cena produktu a platba

V ceně zboží a produktů není zahrnuto poštovné a balné.
U webinářů a online vzdělávacích akcí se jedná o cenu konečnou.
V ceně vzdělávacích akcí není zahrnuta doprava, ubytování a strava, pokud u konkrétní akce není uvedeno jinak.

Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou uvedeny na webovém rozhraní a produkt je aktivní ke koupi. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky, uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři.

Zjevná chyba při uvedení ceny na webovém rozhraní (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání) není určující cenou. Pokud Kupující provede objednávku za tuto zjevně chybnou cenu, je neprodleně požádán Prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu, či neprojevení souhlasu do 2 dnů, není objednávka závazná.

Není-li mezi Kupujícím a Prodávajícím výslovně ujednáno jinak, zakoupený produkt bude dodán až po zaplacení úplné sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt ve vlastnictví Prodávajícího.

Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Způsob platby

Kupující může uhradit kupní cenu bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího. Pokyny k platbě budou obsahem emailu potvrzení o přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol.
Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti……………………………, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ………………………. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

IV. Dodací podmínky produktu

ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Je-li produktem digitální produkt, bude vám po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslán odkaz v podobě adresy webové stránky, na které je možno obsah stáhnout či otevřít.
Je-li produktem kurz, dodáním se rozumí uskutečnění kurzu ve sjednaný termín.

DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději následující pracovní den poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Výjimkou může být dodání produktu v případě, kdy neuvedete u své platby správný variabilní symbol. V takovém případě se může dodání produktu zdržet, protože nedojde k automatickému spárování platby s objednávkou.

NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat dokumenty ve formátech mp3 audio a video nahrávky ve formátech mp4, mpeg nebo mov.

INFORMACE, PODPŮRNÉ MATERIÁLY A ZÁZNAMY. Veškeré informace a jakékoli písemné podklady, materiály, audio i video záznamy, doporučení, techniky a další metody předávané prodávající jsou určeny pouze pro účely plnění dané služby a pro osobní potřebu Kupujícího. Není dovoleno je bez písemného souhlasu Prodávající jakkoli sdělovat, předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat je k jakýmkoli komerčním účelům či kdekoli publikovat. Prodávající i Kupující berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně získají v rámci plnění služby, jakou pokládány za důvěrné a jako s takovými s nimi budou nakládat.

V. Zrušení služby a storno podmínky

Kupující i Prodávající jsou oprávněni objednanou službu zrušit před započetím plnění dané služby a to písemně zasláním zprávy na elektronickou adresu druhé smluvní strany.

Za zrušení objednané služby ze strany Kupujícího je považováno také nedodání všech potřebných podkladů a nastavení potřebných přístupů v dohodnutém termínu konání kurzu či online sekce. Zruší-li objednanou službu Kupující alespoň 1 pracovní den a minimálně 24 hodin před dohodnutým zahájením plnění objednané služby, může požadovat náhradní termín pro plnění služby nebo vrácení uhrazené platby za nevyužitou službu.
Zruší-li Kupující objednanou službu méně než 1 pracovní den a 24 hodin před dohodnutým zahájením plnění objednané služby, platba za nevyužitou službu propadá ve prospěch Prodávající.
Dostaví-li se Kupující na dohodnutou konzultaci se zpožděním, zmeškaný čas se započítává jako využitý čas plnění služby. Dostaví-li se Prodávající na dohodnutou konzultaci se zpožděním, nahradí zmeškaný čas Kupujícímu v plné délce.
Zruší-li Prodávající dohodnutou službu, nabídne Kupujícímu nejbližší možný volný termín pro její náhradní plnění. Kupující má právo rozhodnout se, zda využije službu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za objednanou službu v plné výši.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje
k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, jpg, mp3, mpeg, mp4 či mov.
Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporujícího video přehrávání.

Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. V případě údržby dat na serveru, či jeho výpadků může být obsah krátkodobě omezen či nedostupný. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

VII. Autorství a duševní vlastnictví

Produkty, které nacházíte na této webové stránce pod značkou “Zara Natalyx”, jsou autorskými díly. U každého níže nebo zvlášť u produktů máte uvedena práva třetích stran jako je autorství či původ ilustrací a fotografií, autorství a původ hudebního obsahu. Nebo jde o zdroje třetích stran, které jsou vždy licensované a placené, či zpřístupněny jako “zdarma”.
Jde o zdroje jako Epidemic sound, Artlist, Zoom, Pixabay, Pexels a Canva.

Autorství fotografií na webu:
Hana Wimmerová Lilith´s Eye
Pavla Žáková
Zuzana Zaharowská
photobanky

Dále mám svolení používat zdroje třetích stran, které by byly u produktu uvedeny, nebo jsou níže:
Petr Domorád
Petr Konečný
Zuzana Bohmová
Zuzana Zuna Straňanková
Teo Woltrax Hasák
Natalyx.cz
Southdip Zlín

Není dovoleno tato autorská díla a ani jejich části kopírovat, dále používat, bez mého vědomí.
Audio a video produkty jako mp3, mpeg, mov, mp4 není možné posílat třetím osobám. Slouží pouze k užití Kupujícím, pokud není u daného produktu výslovně uvedeno jinak.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v e-mailu potvrzujícím objednávku.

Tyto VOP jsou účinné od 1.4.2022